Cylchlythyr

Louise Barker

Senior Investigator - Archaeology (RCAHMW)

Mae Louise yn gweithio fel rhan o dîm CHERISH ddeuddydd yr wythnos ac mae'n ymwneud yn bennaf â'r arolygon a’r ymchwiliadau tir ar safleoedd treftadaeth ar hyd arfordir Cymru ac Iwerddon fel rhan o dîm trawsffiniol CHERISH.

 

Mae hi wedi gweithio fel archaeolegydd ers graddio o Brifysgol Newcastle gyda BA mewn Archaeoleg yn 1996. Dechreuodd ei gyrfa yn gweithio ym maes archaeoleg contract ar gyfer yr Archaeological Practice Ltd yng Ngogledd Lloegr. Wedyn symudodd i Gaergrawnt yn 1999 i weithio i English Heritage fel ymchwilydd archeolegol, cyn ymuno â'r Comisiwn Brenhinol yng Nghymru yn 2004.

 

Mae Louise yn arbenigo mewn arolygu a dehongli tirweddau, ac mae wedi gweithio ar ystod eang o safleoedd a thirweddau sy'n rhychwantu’r cyfnod cynhanes hyd heddiw. Mae ei gwaith diweddar sy'n berthnasol i CHERISH wedi bod gyda chydweithiwr o’r Comisiwn Brenhinol Toby Driver ar geyrydd pentir yn Sir Benfro, a gyda Toby, Dr Bob Johnston (Prifysgol Sheffield) a Dr Oliver Davis (Prifysgol Caerdydd) ar Ynys Sgomer.

DANGOS

Anthony Corns

RHEOLWR TECHNOLEG (RHAGLEN DARGANFOD)

Graddiodd Anthony mewn Daeareg a Daearyddiaeth Ffisegol gyda BSc (Anrh.) ac MSc mewn GIS o Brifysgol Caeredin, yr Alban yn 1997 a 1999 yn y drefn honno. Mae wedi bod yn Rheolwr Technoleg y Rhaglen Darganfod yn ystod y 15 mlynedd diwethaf ac mae'n gyfrifol am reoli'r ymchwil technoleg cymhwysol, gan gynnwys: rheoli prosiectau, casglu data 3D ar amrywiaeth o lefelau (lidar o'r awyr, sganio daearol, sganio ystod agos), GIS ar gyfer treftadaeth ddiwylliannol, rheoli setiau data ac archifo, metadata, hyrwyddo a dosbarthu’r defnydd o dechnoleg mewn treftadaeth ddiwylliannol. Mae Anthony wedi cymryd rhan mewn sawl prosiect a ariennir gan yr UE gan gynnwys: 3DICONS (CIP), ARIADNE (FP7), LoCloud (CIP), ac ArchaeoLandscapes Europe (Diwylliant 2007-2013) ac ar hyn o bryd mae'n rheolwr prosiect prosiect E-RIHS (H2020) yn Iwerddon, cyfarwyddwr Rhwydwaith CARARE Ewrop ac aelod o dasglu Ewrop ar gyfer data 3D.

DANGOS

Sean Cullen

PRIF DDAEAREGYDD A RHEOLWR PROSIECT AR GYFER ADRAN GWELY’R MÔR (AROLWG DAEAREGOL IWERDDON)

Wedi'i eni yn Ne Affrica, daeth Sean i'r glannau hyn yn 1990 ac roedd yn ymwneud â hyfforddiant hwylio nes mynd i Brifysgol Plymouth i astudio Hydrograffeg. Wedi blynyddoedd lawer fel hwyliwr proffesiynol a physgotwr tiwna masnachol, parhaodd â'i ddatblygiad morol gydag Arolwg Fugro yn y Dwyrain Canol. Ymunodd â'r GSI i weithio ar Arolwg Cenedlaethol Iwerddon o Wely'r Môr yn 2001. Yn 2006 dyrchafwyd Sean i fod yn Uwch Ddaearegydd fel roedd y rhaglen INFOMAR yn dechrau. Mae ei brofiad wedi arwain at y GSI bellach yn berchen ar fflyd bwrpasol o gychod arolygu sy'n mapio dyfroedd arfordirol Iwerddon ac yn rheoli grŵp amrywiol o wyddonwyr.

DANGOS

Sarah Davies

PENNAETH ADRAN (DAEARYDDIAETH A GWYDDORAU DAEAR, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH)

Mae ymchwil Sarah yn canolbwyntio ar ailadeiladu newid hinsoddol ac amgylcheddol yn y gorffennol gan ddefnyddio tystiolaeth o waddodion llyn a dyddodion mawn. Mae'n Gyd-Gyfarwyddwr cyfleuster sganiwr craidd Itrax XRF. Mae wedi gweithio mewn amrywiaeth eang o amgylcheddau, gan gynnwys yr ynysoedd is-Antarctig, Mecsico ac Ethiopia ynghyd â safleoedd yn nes adref. Mae Sarah hefyd yn defnyddio cofnodion dogfennol i ymchwilio i eithafion tywydd hanesyddol.

 

Mae Sarah yn cydlynu tîm arolygu CHERISH Prifysgol Aberystwyth a bydd yn datblygu cofnodion o weithgarwch stormydd y gorffennol a newid yn yr hinsawdd o fôr-lynnoedd arfordirol, dyddodion mawn a thwyni tywod. Bydd hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr i ymchwilio i stormydd hanesyddol ac effeithiau cysylltiedig yn ardaloedd prosiect CHERISH.

DANGOS
Lesley Davidson

Lesley Davidson

ARCHAEOLEGYDD YMCHWIL (Y RHAGLEN DARGANFOD)

Lesley Davidson is a research archaeologist for the Discovery Programme. Lesley’s main roles are to prepare and archive the data generated by CHERISH for the Irish coastal sites with the Digital Repository of Ireland, to update the Sites and Monuments Record, and to undertake a variety of field surveys.
Lesley is a professional archaeologist specialising in geospatial science and natural hazard impact assessment. She has extensive experience in digitally mapping archaeological sites using survey grade equipment, remote sensing technology, and GIS. Lesley recently completed a PhD in Geospatial Engineering and Archaeology from Newcastle University. Her research developed a methodology for assessing impacts from natural hazards on cultural World Heritage. The methodology uses advanced geospatial methods for quantify past and forecasting future geomorphic change, the results of which are integrated with the known archaeological record.

DANGOS

Toby Driver

UWCH YMCHWILYDD - AROLYGU O'R AWYR (Comiswn Brenhinol Henebion Cymru)

Mae Toby yn gweithio fel rhan o dîm CHERISH ddeuddydd yr wythnos ac mae'n bennaf gyfrifol am arwain arolygon o'r awyr a monitro safleoedd treftadaeth ar hyd arfordir Cymru ac Iwerddon fel rhan o dîm trawsffiniol CHERISH, yn ogystal â chynorthwyo gydag agweddau archaeolegol eraill ar y prosiect.

 

Graddiodd gyda gradd mewn archaeoleg o Brifysgol Southampton. Gweithiodd yn gyntaf mewn unedau archaeoleg awdurdodau lleol cyn ymuno â Chomisiwn Brenhinol Cymru yn 1995, lle mae wedi rheoli'r rhaglen arolygu o'r awyr ers 1997. Dyfarnwyd doethuriaeth iddo o Brifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, yn 2006 am astudiaeth o fryngeyrydd o Oes yr Haearn yng ngogledd Ceredigion. Mae'n Gymrawd Cymdeithas Hynafiaethau Llundain ac yn Ymddiriedolwr Cymdeithas Archaeolegol Cambria.

DANGOS

Geoff Duller

ATHRO GWYDDONIAETH CWATERNAIDD (ADRAN DAEARYDDIAETH A GWYDDORAU DAEAR, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH)

Mae Geoff Duller yn athro mewn Gwyddoniaeth Gwaternaidd yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae wedi gweithio mewn sefydliadau yn y DU, Seland Newydd, Awstralia a Denmarc, ac ers 1995 mae wedi'i leoli yn Aberystwyth. Mae wedi bod yn gyd-gyfarwyddwr Labordy Ymchwil Goleuedd Aberystwyth ers dros 10 mlynedd. Mae ei ymchwil yn cwmpasu datblygu dulliau newydd o ddyddio goleuedd a'u defnydd i ateb cwestiynau mewn archaeoleg a Gwyddoniaeth Gwaternaidd. Yn 2012 dyfarnwyd Medal Bigsby iddo gan Gymdeithas Ddaearegol Llundain am ei waith ym maes dyddio goleuedd. Bydd Geoff yn datblygu'r fframwaith cronolegol ar gyfer CHERISH, gan ddefnyddio dulliau goleuedd newydd i wella ein dealltwriaeth o weithgarwch stormydd y gorffennol ac i fynd i'r afael â chwestiynau archaeolegol.

DANGOS

Hannah Genders Boyd

YMCHWILYDD PROSIECT - ARCHAEOLEG (CBHC)

Ymunodd Hannah â thîm CHERISH yn 2022 i weithio gyda’r setiau data a gasglwyd yn ystod 5 mlynedd gyntaf y prosiect. Mae ei rôl yn canolbwyntio ar archifo a phrosesu data i'w defnyddio mewn ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith allgymorth. Mae Hannah yn archaeolegydd ac yn weithiwr treftadaeth hinsawdd proffesiynol gyda chefndir mewn ymchwil palaeoamgylcheddol. Yn 2021 cwblhaodd ei gradd Meistr Ymchwil yng Ngholeg Orkney (Prifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd) gan ganolbwyntio ar ymatebion cymunedau i newidiadau hinsoddol cynhanesyddol yng ngogledd orllewin yr Alban. Mae Hannah wedi gweithio’n flaenorol fel Cynorthwy-ydd Ymchwil ym Mhrifysgol Caeredin ac i dîm Newid yn yr Hinsawdd Historic Environment Scotland.

Hannah is an archaeologist and climate heritage professional with a background in palaeoenvironmental research. In 2021 she completed her Research Masters at Orkney College (University of Highlands and Islands) focusing on communities’ responses to prehistoric climatic changes in northwest Scotland. Hannah has previously worked as a Research Assistant at the University of Edinburgh and in Historic Environment Scotland’s Climate Change team.

DANGOS

Hywel Griffiths

DAEARYDDWR (DAEARYDDIAETH A GWYDDORAU DAEAR, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH)

Mae Hywel Griffiths yn ddaearyddwr gyda mwy na degawd o brofiad o weithio yn nhirwedd Cymru. Ei gefndir yw mesur cyfraddau, prosesau a dulliau rheoli prosesau geomorffolegol ac ailadeiladu newidiadau hanesyddol yn y dirwedd (yn enwedig newidiadau i sianelau afonydd). Mae wedi datblygu diddordebau ymchwil eang, gan gynnwys ailadeiladu llifogydd o ffynonellau archifol a geomorffolegol hanesyddol, y rhyngweithio rhwng pobl a'r amgylchedd sydd wedi’i gofnodi mewn llenyddiaeth ac effemera hanesyddol a chynrychiolaeth greadigol o dirwedd a geomorffoleg. Mae Hywel wedi gweithio yn Iwerddon, Patagonia a De Affrica hefyd ac mae'n fardd cyhoeddedig. Fel rhan o CHERISH, bydd Hywel yn cyfrannu at werthuso newidiadau geomorffolegol hanesyddol a chyfoes ar safleoedd treftadaeth arfordirol anghysbell, i edrych ar archifau dogfennol a gwaddodol newid amgylcheddol, ac i ymgysylltu â chymunedau arfordirol.

DANGOS

David Hardy

DAEAREGYDD MOROL (AROLWG DAEAREGOL IWERDDON)

Mae David Hardy yn ddaearegydd gydag Arolwg Daearegol Iwerddon, sy'n arbenigo mewn gwyddoniaeth forol ers 2003. Ei gymwysterau addysgol yw BA ac MSc ymchwil mewn Daeareg, o Goleg y Drindod Dulyn. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi gweithio'n bennaf ar brosiectau mapio'r glannau, gan ddarparu setiau data bathymetrig a geoffisegol manylder uchel. Mae'n darparu arbenigedd technegol a goruchwyliaeth ar symudedd llwyfannau arolygu, diffinio gweithdrefnau caffael a gofynion prosesu data. Mae'n gyfrifol am sicrhau dilysrwydd a’r ansawdd gorau posib i’r setiau data a gesglir o longau'r GSI.
DANGOS

Cerys Jones

Lecturer (Department of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University)

Cerys Jones is a Lecturer in the Department of Geography and Earth Sciences at Aberystwyth University, funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Her previous research has explored the human-environment relationships between the communities of Wales and historical extreme weather events (circa eighteenth to twentieth centuries). The CHERISH project provides the opportunity to focus on coastal events, particularly storms and their impacts.
DANGOS

Henry Lamb

ATHRO (ADRAN DAEARYDDIAETH A GWYDDORAU DAEAR, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH)

Mae Henry Lamb yn Athro yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil mewn newid amgylcheddol Cwaternaidd, sy'n arbenigo mewn cofnodion gwaddodion llynnoedd o newid hinsoddol a llystyfiant. Mae'n Gyd-Gyfarwyddwr cyfleuster sganiwr craidd Itrax XRF. Ers 1992, mae wedi canolbwyntio'n bennaf ar Ddwyrain Affrica, yn enwedig Ethiopia, gan weithio gyda chydweithwyr o Addis Ababa, St Andrews, Bangor a Cologne. Mae Henry wedi ymgymryd â phrosiectau ymchwil mewn gwahanol leoliadau yng Nghymru ac Iwerddon a bydd yn cyfrannu at ymchwiliadau palaeoecolegol CHERISH.

DANGOS

Clare Lancaster

CHERISH Project Manager (RCAHMW)

Penodwyd Clare fel Rheolwr Prosiect CHERISH gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym mis Mai 2017. Mae ganddi gyfrifoldeb gweithredol dros y prosiect cyfan.

 

Graddiodd Clare o Brifysgol Aberystwyth yn 1995 gyda BSc mewn Gwyddor Amgylcheddol, ac wedyn Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Cefn Gwlad o Brifysgol Bangor.

 

Dechreuodd Clare ar ei gyrfa ym myd gwaith yn 1997 fel Cynghorydd Amaeth-Amgylcheddol ar gyfer y sefydliad sydd bellach yn Defra yn Lloegr, cyn dychwelyd i Gymru yn 2002 i weithio i Awdurdod Datblygu Cymru ar y prosiect a gyllidwyd gan Ewrop, LEADER+. Wedyn dychwelodd i'r maes cadwraeth natur fel Rheolwr Polisi gyda Llywodraeth Cymru. Swydd ddiweddaraf Clare tan haf 2016 oedd fel Cynorthwy-ydd Personol i Ddirprwy Gynrychiolydd Parhaol y DU i'r UE, y Fonesig Shan Morgan.

DANGOS

Grace O’Donnell

Communications and Outreach Officer (The Discovery Programme)

Grace is the Communications and Outreach Officer. She is responsible for communicating the work of the Discovery Programme as the centre of archaeological innovation in Ireland.

In 2018, she completed her undergraduate degree in Ancient History and Archaeology from Trinity College Dublin. She then went on to do a masters in Public Relations at Technological University Dublin, completing it in 2019. She has previously worked in the education, technology and local government sectors.

Having completed her dissertation in the ‘Political Implications of Stewardship’ for her undergraduate degree, Grace has a keen interest in conservation and the preservation of built heritage.

DANGOS
John O'Keeffe

John O'Keeffe

Prif Swyddog Gweithredol (Y RHAGLEN DARGANFOD)

John O'Keeffe yw Prif Swyddog Gweithredol y Rhaglen Darganfod: Canolfan Archaeoleg ac Arloesedd Iwerddon, corff ymchwil cenedlaethol a gefnogir gan y Cyngor Treftadaeth. Graddiodd John o Brifysgol y Frenhines, Belffast gyda BA (Anrh) mewn Archaeoleg yn 1995 ac o Brifysgol Ulster gyda PhD mewn Archaeoleg yn 2008, a bu’n gweithio am fwy na 22 mlynedd gydag Adran yr Amgylchedd a'r Adran Cymunedau yng Ngogledd Iwerddon. 

Rhwng 2007 a 2020 roedd John yn Brif Arolygydd Henebion ac yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol gydag Is-adran yr Amgylchedd Hanesyddol. Yn y swyddi hynny roedd John yn arwain ar bob agwedd ar swyddogaethau statudol o ran archaeoleg a'r amgylchedd hanesyddol, o gynllunio gofodol strategol a gweithredol, i gynnal cloddio archaeolegol, ymgysylltu â'r cyhoedd a gwarchod henebion hanesyddol. Arweiniodd John y gwaith o warchod yr henebion hanesyddol sydd yng Ngofal y Wladwriaeth rhwng 2007 a 2020, a oedd yn cynnwys mân waith cynnal a chadw ac ymyriadau mawr i warchod a chyflwyno'r henebion hyn i'r cyhoedd.

Mae gan John ddiddordeb brwd mewn safonau cadwraeth, ymarfer proffesiynol ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Mae wedi darlithio'n eang, yn enwedig ym maes addysg oedolion, am archaeoleg a hanes lleol, ac wedi gwasanaethu ar lawer o weithgorau a phwyllgorau fel cyfrannwr arbenigol ar faterion polisi, ymarfer, datblygiad academaidd a chyfranogiad y cyhoedd yn yr amgylchedd hanesyddol. Rhwng 2016 a 2020 roedd yn brif drefnydd ac yn gyfrannwr at Weithgor Y Ffordd Ymlaen ar gyfer Archaeoleg yng Ngogledd Iwerddon, ac mae wedi cyfrannu'n weithredol at waith Cyngor Archaeoleg Ewrop.

DANGOS
Edward Pollard

Edward Pollard

ARCHAEOLEGYDD YMCHWIL (Y RHAGLEN DARGANFOD)

Mae Edward yn archaeolegydd morol a geoarchaeolegydd sydd wedi gweithio mewn amgylcheddau arfordirol a thanddwr o amgylch Cefnforoedd y Canoldir, India a'r Iwerydd. Yn ddiweddar, mae wedi ymestyn ei ymchwil arfordirol a rhynglanwol yn nwyrain Affrica i'r amgylchedd tanddwr gan ddefnyddio geoffiseg forol a deifio o amgylch aneddiadau canoloesol yn Kenya, Tanzania a Mozambique.

 

Mae Edward yn ymchwilydd gyda’r Rhaglen Darganfod ar amgylchedd morol dwyrain a de Iwerddon gan gysylltu â Phrifysgol Aberystwyth: Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear; Arolwg Daearegol Iwerddon; a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar gyfer prosiect CHERISH i wella ein gwybodaeth am effaith newid yn yr hinsawdd a lefel y môr ar dreftadaeth ddiwylliannol gan ddefnyddio geoffiseg forol a daearol, dronau a sganio laser. Mae brys i’r prosiect hwn oherwydd erydiad yr arfordir gan gerrynt llanwol, llifogydd mewn afonydd a gweithredoedd tonnau, sy’n waeth efallai oherwydd newid yn yr hinsawdd, erydu carneddau, llongddrylliadau, ceyrydd pentir a seilwaith porthladdoedd ar glogwyni a thraethau.

 

Meysydd Ymchwil Cyfredol: Mae ei ddiddorebau mewn porthladdoedd gan archwilio'r hyn sydd ganddynt i'w gynnig fel harbyrau, fel ffynonellau o ddeunyddiau crai dymunol, fel llefydd ar gyfer croeso a seibiant o heriau teithio ar y môr, ac o ran yr hyn maent bellach yn ei ddarparu fel safleoedd treftadaeth ddiwylliannol ac adeiladu hunaniaeth.

DANGOS

Helen Roberts

ATHRO (ADRAN DAEARYDDIAETH A GWYDDORAU DAEAR, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH)

Mae Helen Roberts yn Athro yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth, ac yn gyd-Gyfarwyddwr Labordy Ymchwil Goleuedd Aberystwyth. Mae ganddi PhD o Brifysgol Lerpwl lle bu'n astudio effaith anghydbwysedd cyfres iwraniwm ar ddyddio goleuedd. Mae ei gwaith ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ddatblygu a chymhwyso dulliau goleuedd o ddyddio gwaddodion Cwaternaidd, sydd â diddordeb arbennig mewn astudio cofnodion gwaddodol daearol hir, gan gynnwys gwaddodion llynnoedd, a dyddodion llwch sy'n cael ei chwythu gan y gwynt ('marianbridd') a chysylltiadau â chofnodion llwch. Mae Helen wedi gweithio ar nifer o brosiectau sy'n ymwneud â defnyddio dyddio goleuedd mewn amgylcheddau arfordirol. Bydd yn datblygu cronolegau goleuedd i ymchwilio i ddeinameg newid amgylcheddol yn y gorffennol yn ardaloedd astudio CHERISH.
DANGOS

Patrick Robson

CYNORTHWY-YDD YMCHWIL ÔL-DDOETHURIAETH (ADRAN DAEARYDDIAETH A GWYDDORAU DAEAR, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH)

Patrick Robson yw Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-Ddoethuriaeth CHERISH yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth, sy'n gweithio'n llawn amser ar y prosiect. Mae ganddo PhD o Brifysgol Aberystwyth yn canolbwyntio ar hanes rhewlifol hwyr y Rhinogydd yng Ngogledd Cymru ac mae wedi gweithio ar brosiectau ymchwil palaeoecolegol amrywiol yng Nghymru a thu hwnt yn nwyrain Affrica. Mae gan Patrick brofiad o amrywiaeth o dechnegau palaeoamgylcheddol, gan gynnwys paill, diatom a dadansoddiad geogemegol o graidd gwaddodion a mapio geomorffolegol. Bydd yn datblygu cofnodion palaeoamgylcheddol manylder uchel, gyda phwyslais arbennig ar weithgarwch stormydd yn y gorffennol a sut mae'r digwyddiadau hyn yn cysylltu â'r darlun ehangach o newid amgylcheddol a chymdeithasol yn ystod y miloedd o flynyddoedd diwethaf.
DANGOS

Robert Shaw

UWCH GEO-SYRFËWR (Y RHAGLEN DARGANFOD)

Graddiodd Robert gyda BSc (Anrh.) mewn Gwyddoniaeth Dopograffig o Brifysgol Glasgow, yr Alban, yn 1988. Ar ôl graddio, bu'n gweithio i nifer o sefydliadau arolygu a mapio digidol, gan gynnwys Comisiwn Brenhinol Henebion yr Alban, gan hyfforddi fel syrfëwr archaeolegol.

 

Mae Rob, a gymhwysodd yn ddiweddar fel aelod o Gymdeithas Syrfewyr Siartredig Iwerddon (SCSI), wedi gweithio i'r Rhaglen Darganfod ers dros 15 mlynedd ac, ar hyn o bryd, mae’n Uwch Geo-syrfëwr yn yr Adran Dechnoleg. Mae'r rôl hon wedi arwain at ddatblygu a gweithredu technoleg cofnodi data 3D ar amrywiaeth o raddfeydd (lidar o'r awyr, sganio daearol, sganio manwl, SfM, UAV), gan gefnogi prosiectau ymchwil y Rhaglen Darganfod. Mae ymchwil cydweithredol rhyngwladol yn weithgaredd pwysig ac, ar hyn o bryd, mae'n gweithio ar CHERISH: Newid yn yr Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol (Interreg), ar ôl cymryd rhan yn flaenorol mewn nifer o brosiectau'r UE gan gynnwys; 3D-ICONS (CIP), ArchaeoLandscapes Europe (Diwylliant 2007-2013), Cost Action TD1201 (COSCH), a COST A27 (Tirnodau). Gan gydnabod pwysigrwydd cynyddol mapio a thechnegau arolygu sy'n seiliedig ar ffotograffau, cwblhaodd Rob Ddiploma mewn Ffotograffiaeth yn 2016.

DANGOS

Koen Verbruggen

CYFARWYDDWR (AROLWG DAEAREGOL IWERDDON)

Koen yw Cyfarwyddwr Arolwg Daearegol Iwerddon (GSI), sef Asiantaeth Geowyddoniaeth Iwerddon, ac mae’n rhan o Adran Gyfathrebu, Gweithredu Hinsawdd a'r Amgylchedd y Llywodraeth. Mae wedi bod gyda GSI ers 2000 a rhwng 2006 a 2013 llwyddodd i reoli INFOMAR (Mapio Integredig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy ar Adnoddau Morol Iwerddon), rhaglen mapio morol genedlaethol Iwerddon a gynhaliwyd ar y cyd â Sefydliad y Môr. Yn 2013 daeth yn Gyfarwyddwr GSI ac ar gyfer 2015 a 2016 cafodd ei ethol yn Llywydd EuroGeoSurveys, sefydliad Arolygon Daearegol Ewrop. Cyn symud at GSI, bu Koen yn gweithio am 15 mlynedd yn y diwydiant archwilio rhyngwladol, yn bennaf yn y sector mwynau. Mae ganddo BSc mewn Daeareg ac MSc mewn Daeareg Petrolewm o Goleg Prifysgol Dulyn.
DANGOS

Hollie Wynne

TECHNEGYDD YMCHWIL (LABORDY YMCHWIL GOLEUEDD ABERYSTWYTH)

Ar ôl cwblhau MRes mewn Gwyddoniaeth Gwaternaidd yn Aberystwyth yn 2008, ymunodd Hollie â Labordy Ymchwil Goleuedd Aberystwyth (ALRL) fel cynorthwy-ydd labordy ym mis Ionawr 2009. Fel technegydd ymchwil, mae'n gweithio ar baratoi a dadansoddi samplau o amrywiaeth o brosiectau yn ALRL ac yn labordai palaeoamgylcheddol DGES. Mae ymchwil Hollie ei hun wedi canolbwyntio ar ddyddio goleuedd yng Ngogledd Cymru. Mae'n cyfrannu at waith maes palaeoamgylcheddol CHERISH ac at brosesu a dadansoddi goleuedd mewn labordy ac yn balaeoecolegol.
DANGOS

Aelodau Tîm Blaenorol

James Barry

DAEAREGYDD PROSIECT (AROLWG DAEAREGOL IWERDDON)

Kieran Craven

CHERISH Project Co-ordinator (GSI/TechWorks Marine)

Gary Devlin

GEOSURVEYOR (Discovery Programme)

Rachel Garside

RHEOLWR CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS A MARCHNATA (CBHC)

Daniel Hunt

YMCHWILYDD PROSIECT (Comiswn Brenhinol Henebion Cymru)

Sandra Henry

ARCHAEOLEGYDD YMCHWIL ARWEINIOL (RHAGLEN DARGANFOD)

Linda Shine

SWYDDOG YMGYSYLLTU Â'R CYHOEDD AC ALLGYMORTH (Y RHAGLEN DARGANFOD)

cyCY