Ymgysylltu â’r Gymuned

CHERISH Caerfai DigClub

Cylchlythyr

Read More →

Ymgysylltu â’r Gymuned

Diwrnod Allgymorth Castell Bach

Cylchlythyr

20fed Gorffennaf

Teithiau safle am 11am a 2pm

Dim angen archebu

Lluniaeth ar gael yn Neuadd Goffa Caerwedros

Ymunwch â thîm CHERISH yn y gaer bentir ddiddorol hon o'r Oes Haearn. Rhowch gynnig ar rywfaint o arolygu archaeolegol neu dewch am daith o amgylch y safle.

Mae prosiect CHERISH yn gweithio ar hyd arfordiroedd Cymru ac Iwerddon i ymchwilio i safleoedd archaeolegol sydd mewn perygl oherwydd Newid Hinsawdd. Dewch i ddysgu am y gwaith rydyn ni wedi bod yn ei wneud yng nghaer Castell Bach yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cwmtydu, Ceredigion a rhoi cynnig ar y math o arolygu archaeolegol rydyn ni’n ei ddefnyddio i ymchwilio i safleoedd a’u cofnodi cyn iddyn nhw gael eu colli.

Bydd tîm archaeolegwyr CHERISH ar y safle drwy’r dydd i ateb eich cwestiynau, a bydd teithiau safle am 11am a 2pm. Bydd ein harddangosfa i’w gweld yn Neuadd Goffa Caerwedros gerllaw, gyda mwy o wybodaeth am y prosiect a gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Gellir cyrraedd Castell Bach ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion. Mae lle i barcio ar draeth Cwmtydu, lle mae toiledau cyhoeddus a chaffi hefyd. Mae ychydig o lefydd parcio ar gael hefyd ger Eglwys Sant Tysilio (yn SN 363 573). Bydd lluniaeth, toiledau a pharcio ar gael yn Neuadd Goffa Caerwedros, sydd tua 45 munud ar droed o Gastell Bach neu 5 munud mewn car o draeth Cwmtydu/Sant Tysilio.

Mae'r daith gerdded i Gastell Bach yn serth mewn mannau ac nid oes cyfleusterau ar gael ar y safle. Gwisgwch yn addas ar gyfer yr awyr agored, beth bynnag fo'r tywydd. Dewch â dŵr ac unrhyw feddyginiaeth sydd arnoch ei hangen. Byddem yn gwerthfawrogi gofal ar ran y cyfranogwyr mewn perthynas â Covid-19: peidiwch â mynychu os oes gennych chi symptomau salwch neu os ydych chi wedi profi’n bositif.

Map Lleoliad

Read More →

Ymgysylltu â’r Gymuned

Taith Gerdded Marloes i Barc y Ceirw

Pellter: 8.5km

Hyd: Amcangyfrifir 3.5 awr

Bydd Tîm CHERISH yn arwain taith gerdded o Farloes i Barc y Ceirw, ac yn ôl eto.
Ar hyd y daith bydd cyfle i weld llongddrylliad stemar yr Albion a dwy gaer bentir gynhanesyddol.
 
Cawn glywed am ryngweithio pobl yr arfordir gyda’r môr dros amser, ac effeithiau newid hinsawdd ar y dreftadaeth hon heddiw.
 
Bydd y daith gerdded yn cynnwys golygfeydd anhygoel o'r ynysoedd a bywyd gwyllt ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro.
 
Cawn ein tywys gan Julian Whitewright, Archaeolegydd Morwrol gyda
Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.
 
Bydd archaeolegwyr eraill o dîm CHERISH yn bresennol i sgwrsio â hwy am archaeoleg yr arfordir a pham rydyn ni’n gweithio yn yr ardal heddiw.
 
Byddwn yn gorffen yn ôl ym maes parcio Marloes, lle mae caffi a thoiledau, neu
gallech ddod â phicnic i orffen y diwrnod.
 
PWYNTIAU I’W NODI:
Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar yr arfordir ac ar dir a all fod yn heriol. Gwisgwch yn addas ar gyfer y tywydd a gwisgwch esgidiau call. Cofiwch ddod â dŵr, ac unrhyw feddyginiaeth neu fwyd y gallai fod arnoch eu hangen. Toiledau ar gael yn y maes parcio ond nid ar hyd y llwybr. Bydd y tywyswyr yn cynnwys swyddogion cymorth cyntaf cymwys. Os oes gennych chi unrhyw gyflyrau iechyd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau’r daith gerdded hon, neu os oes arnoch angen unrhyw feddyginiaeth, siaradwch ag aelod o'r tîm yn gyfrinachol ymlaen llaw. Os oes gennych chi unrhyw anghenion mynediad yr hoffech eu trafod, cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i ddarparu ar gyfer pawb. Dewch i’n digwyddiad Taith Gerdded o’r Gadair Freichiau os na allwch chi ymuno â ni ar y safle. Er y bydd y digwyddiad hwn yn digwydd y tu allan, byddem yn gwerthfawrogi gofal yr un fath ar ran y cyfranogwyr mewn perthynas â Covid-19: peidiwch â mynychu os oes gennych chi symptomau salwch neu os ydych chi wedi profi’n bositif.
 
Archebu yn hanfodol: https://www.eventbrite.co.uk/e/archaeology-guided-walk-marloes-to-deer-park-tickets-336315166717

Map Lleoliad

Read More →

Ymgysylltu â’r Gymuned

Buckspool Promontory Fort (The Castle) Guided Tour

Cylchlythyr

Dydd Mercher Awst 3: 5:00pm – 7:00pm

Ymunwch â thîm CHERISH ar daith safle o amgylch Caer Bentir Buckspool.

We will walk from the car park at St Govan’s Chapel to Buckspool Fort along the Pembrokeshire Coastal path. Once we reach Buckspool Promontory Fort, CHERISH archaeologists will talk about the site, our work there, and the threats to its future. There will be chance to ask questions and discuss the archaeology.

Wedyn byddwn yn dilyn ein camau yn ôl i’r maes parcio

Unwaith y bydd y daith wedi dod i ben bydd cyfle i’r cyfranogwyr gerdded i lawr i gapel Sant Gofan neu barhau i grwydro o amgylch llwybr yr arfordir.

Nid yw’r daith gerdded hon yn cynnwys unrhyw ddringfeydd serth a dylai fod yn addas ar gyfer unrhyw un â lefel resymol o ffitrwydd, ond cofiwch ddod â dŵr ac unrhyw beth arall y bydd arnoch ei angen efallai.

Ymgynnull yn y maes parcio ar ben y clogwyn (SR 967 930)

Map Lleoliad

https://www.facebook.com/events/362904932581754/?ref=newsfeed

Read More →

Ymgysylltu â’r Gymuned

Taith Archaeoleg Maes Tanio Castellmartin

Cylchlythyr

Dydd Sadwrn 13eg Awst: 10am – 4pm

Mae tîm CHERISH yn cydweithio â’r Weinyddiaeth Amddiffyn a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i greu’r y daith arbennig iawn hon o amgylch y ceyrydd pentir trawiadol sydd wedi'u gosod yn y clogwyni calchfaen ger Dwyrain a Gorllewin Maes Tanio Castellmartin, mewn ardaloedd nad ydynt fel rheol yn hygyrch i’r cyhoedd.

Cofiwch, mae Castellmartin yn faes tanio byw a rhaid bod yn ofalus bob amser – ni ddylai unrhyw un sy’n bresennol gyffwrdd na chodi unrhyw beth ar y Maes Tanio a bydd angen i bawb lofnodi ffurflen Fynediad yn dilyn briff diogelwch. Ni chaniateir unrhyw un o dan 18 oed ar y daith hon. Nid oes toiledau ar gael yn y Maes Tanio. Mae’r llefydd yn hynod gyfyngedig, i gapasiti'r bws mini (14 sedd).

Mae’r llefydd ar y daith yma am ddim, ond maent yn gyfyngedig iawn – dim ond os ydych chi’n sicr y gallwch chi ymuno â ni ar y diwrnod ddylech chi archebu lle.

Map Lleoliad

https://www.facebook.com/events/1207464266668338/?ref=newsfeed

Read More →
cyCY