Cylchlythyr

Dyma ddigwyddiad olaf prosiect CHERISH

 Ar ddydd Mawrth 21ain Mawrth 2023 bydd CHERISH yn cynnal ei gynhadledd derfynol. Yn y Printworks, Castell Dulyn, byddwn yn cyflwyno’r canfyddiadau terfynol, y cynnyrch a’r gwersi a ddysgwyd o’r prosiect chwe blynedd yma, gwerth €4.9 miliwn. Yn bwysicach na dim, bydd hyn yn cynnwys lansio ein Canllaw Arferion Da: canllaw ar “becyn adnoddau” y prosiect ar gyfer ymchwilio i safleoedd sydd mewn perygl.

Bydd y diwrnod yn cynnwys papurau gan aelodau’r tîm, gweithwyr treftadaeth proffesiynol sydd wedi gweithio gyda’r prosiect, a’r rhai sydd wedi datblygu a mireinio’r Pecyn Adnoddau. Bydd cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o fusnesau yn ymuno â ni, gyda Stondinau Masnach i’w harchwilio yn ystod pob seibiant paned. Bydd paneidiau a chinio yn cael eu darparu, a bydd derbyniad diodydd gyda’r nos fel cyfle i rwydweithio.

Ymunwch â ni os ydych chi eisiau clywed am y ffyrdd o roi sylw i safleoedd arfordirol, rhynglanwol a morol sydd mewn perygl oherwydd newid yn yr hinsawdd. Bydd cyfle i drafod dyfodol treftadaeth hinsawdd, a sut gallwn ni fel gweithwyr treftadaeth proffesiynol ymgysylltu â pheryglon newid hinsawdd.

Os hoffai eich cwmni neu sefydliad chi gael stondin fasnachu yn y digwyddiad, cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar cherish@cbhc.gov.uk.

Map Lleoliad

Save the date poster

Cynhadledd CHERISH 2021

Cynhaliwyd cynhadledd ar-lein Prosiect CHERISH ar 12 Mai 2021. Daeth y gynhadledd lwyddiannus ag ystod o siaradwyr rhyngwladol at ei gilydd a chafwyd cipolwg gwych ganddynt o sut mae newid yn yr hinsawdd a threftadaeth arfordirol yn cael sylw ledled y byd. 

CHERISH conference 2021 flyer

Gall y cyfranogwyr a gofrestrodd ar gyfer y gynhadledd weld y sgyrsiau o hyd ar Deledu Dal i Fyny Cynhadledd CHERISH, gan ddefnyddio’u manylion mewngofnodi fel cyfranogwyr drwy glicio ar y botwm isod.

For those that were unable to register for the event all recorded papers are available on the he CHERISH Youtube channel.

Mae cynhadledd diwedd cam un CHERISH wedi’i chynllunio ar gyfer 7 Medi 2022 yng Nghastell Dulyn. Bydd gan y gynhadledd ffocws rhyngwladol gyda phapurau gan arbenigwyr ac ymarferwyr blaenllaw. Bydd yn cyflwyno canfyddiadau'r prosiect ac yn edrych ar y ffordd ymlaen.

Cymryd Rhan yn y Gynhadledd

Mae Prosiect CHERISH yn parhau i ymgysylltu'n weithredol â'r gymuned newid yn yr hinsawdd a threftadaeth ddiwylliannol ryngwladol drwy gyflwyno mewn amrywiaeth o gynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym wedi trefnu sesiynau gwyddonol mewn cynadleddau rhyngwladol yn Barcelona, Dulyn a Newcastle ac wedi cyflwyno i gynulleidfaoedd mewn gwledydd ledled Ewrop fel yr Eidal, Gwlad Pwyl, y Swistir, yr Iseldiroedd, Ynysoedd Erch a hyd yn oed Stockport!

Yn fwy diweddar mae aelodau prosiect CHERISH wedi cymryd rhan mewn nifer o gynadleddau ar-lein. Cyflwynodd Toby Driver a Sandra Henry bapurau yng Nghynhadledd Adapt Northern Heritage ym mis Mai 2020 (un o'r cynadleddau ar-lein cyntaf); cyflwynodd Edward Pollard bapur yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Archaeoleg Forol yn 2020; roedd Louise Barker a Kieran Craven yn gyfrifol am un o'r prif gyflwyniadau yng Nghynhadledd Digital Past 2021 a hefyd yn bresennol roedd James Barry, Daniel Hunt a Robert Shaw a gyflwynodd weithdy ar-lein ar ddefnyddio dronau ar gyfer archaeoleg.

Cynadleddau CHERISH yn y Gorffennol

Cynhaliwyd seminar archaeoleg o’r awyr a drefnwyd gan brosiect CHERISH ym mis Mehefin 2019. Roedd y gynhadledd gyda’r teitl Awyr a Daear 2: Datblygiadau mewn Archaeoleg o’r Awyr yn gynhadledd diwrnod llawn am ddim. Rhannwyd y seminar yn bedwar sesiwn ac roedd y sesiwn cyntaf, Darganfyddiadau Diweddar o'r Awyr, yn cynnwys papurau o Iwerddon, Cymru, yr Alban a Lloegr. Roedd pob sesiwn arall yn cynnwys tri phapur ar y pynciau Archifau Ffotograffig o'r Awyr, Lidar a dulliau synhwyro o bell eraill, ac Addysg a chynnwys y gymuned.

Uwch Geo-syrfëwr CHERISH yn cyflwyno yng Nghynhadledd Awyr a Daear 2 yn 2019.
CHERISH Senior Geo-surveyor presenting at the AIr & Earth 2 Conference in 2019.

Ym mis Mai 2018 cynhaliodd Prosiect CHERISH Seminar Broffesiynol lwyddiannus yn Venue Cymru, Llandudno. Mynychodd bron i 80 o gynrychiolwyr y seminar gan gynnwys aelodau o Bwyllgor Cynghori CHERISH a Phartneriaid y Prosiect. Cyflwynodd amrywiaeth o siaradwyr bapurau sefyllfa ar bolisi treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawdd y DU o'r Alban, Lloegr, Cymru ac Iwerddon yn ogystal â sgyrsiau am arolygu, ymchwil ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Roedd y seminar undydd am ddim yn cynnwys tri sesiwn yn canolbwyntio ar ‘Strategaethau ar gyfer ein Harfordiroedd sy’n Newid - Persbectif Rhanbarthol a Chenedlaethol’, ‘Wynebu’r her: Diweddariad Prosiect CHERISH’ ac ‘Ymgysylltu â Chymunedau Arfordirol’.

Aelodau’r gynulleidfa yn Seminar Broffesiynol CHERISH: Llandudno 2018.
Aelodau’r gynulleidfa yn Seminar Broffesiynol CHERISH: Llandudno 2018.

Mae Prosiect CHERISH hefyd wedi trefnu sawl sesiwn cynhadledd mewn cynadleddau rhyngwladol mawr gan gynnwys cynhadledd Cymdeithas Archaeoleg Ewrop (EAA) yn Bern (2019) a Barcelona (2018).

Speakers who contributed to the CHERISH Session at the European Archaeology Association (EAA) 2018 Conference in Barcelona.
Siaradwyr a gyfrannodd at Sesiwn CHERISH yng Nghynhadledd 2018 Cymdeithas Archaeoleg Ewrop (EAA) yn Barcelona.

CYMRYD RHAN

cyCY