Ardaloedd Iwerddon

3. The Promontory Forts on Waterford’s Copper Coast

Woodstown, Co. Waterford

Erosion has remodelled many coastal promontory forts into stacks and separate promontories in Co. Waterford. These forts may have been originally built in the Iron Age though were occupied into the medieval period. They are fortifications, with banks and ditches separating them from the surrounding cliffs. A complex of over 29 promontory forts is between Tramore and Dungarvan, overlooking the Celtic Sea. This area includes the ‘Copper Coast’ named after mining evidenced by adits, shafts, spoil heaps, ore yards and engine houses.

Woodstown promontory fort is on the eastern side of Annestown Strand. The banks and ditches are under severe erosion today. The sea has split the promontory fort into small islets. At low tide, the largest of these islets called Green Island can be walked to from the shore. Erosion continues here with caves and sea tunnels found around the promontory, islets, stacks and stumps.

The fort overlooks the beach at Annestown. It has a double bank and ditch defence on its landward side. A causeway is on its eastern side. A standing stone was once in the field landward. A hut site has been identified on one of the islands from the UAV model undertaken by CHERISH. Geophysics has been undertaken landward. Further geophysics is being prepared for within the fort and islands. Soil samples for dating and identifying the purpose of these forts is to be collected. The methods will involve coring and eroding cliff section recording.

The enclosing ditch at Woodstown Promontory Fort, close to Annestown Beach, Co. Waterford
The double embankment at the entrance to Woodstown Promontory Fort, close to Annestown Beach, Co. Waterford

Islandhubbock, Co. Waterford

Islandhubbock has the highest cliffs of the Copper Coast in Co. Waterford. There are three promontory forts here with heights up to 70m at Ballyvoyle Head. Landward in the surrounding fields are early medieval raths or ringforts, ecclesiastical enclosures and ogham stones. The writing one ogham stone from around the 5fed century AD suggests the people who lived here are descendants of 1ain-century BC King of Munster Nia Segaman.

One of the promontory forts has a hut site and underground passage called a souterrain. This fort has three ditches and two banks on its landward side. This suggests it is more important than other forts that only have one bank and ditch. The nearby two promontory forts at Ballyvoyle Head had a prominent landmark on the 19th-century Admiralty Charts. This was a Napoleonic watchtower. This would also have aided vessels passing this coast. Only a wall is still standing today. This tower reveals a significant maritime purpose for these forts as they would be able to observe the sea routes. CHERISH has recorded these forts by UAV and explored the access to the sea below.

Islandhubbock, Co. Waterfordserve the sea routes. CHERISH has recorded these forts by UAV and explored the access to the sea below.
 Islandhubbock Promontory Fort showing three banks at the entrance with Ballyvoyle Head in the background

Ballynarrid, Co. Waterford

There is a concentration of eight forts around Ballynarrid near Bunmahon in Co. Waterford. The Irish place names here include Illaunobrick and Templeobrick that mean Island of O’Bric and church of O’Bric respectively. The promontory fort of Illaunobrick is marked as Danes Island on maps. References to Danes suggests some people thought Vikings built this fort. However, the older Irish names remember an important family group, the O’Brics, who were early medieval kings in southern Waterford.

Today Illaunobrick is very difficult to reach due to erosion and is almost a sea stack. Templeobrick is a stack today. There is a local story that the O’Bric stronghold was on Templeobrick. Foundations of a building were still visible there in 1841. An entrenchment for the Illaunobrick promontory fort and three hut sites were marked on the Ordnance Survey map from this time. Today, there is only a narrow impassable isthmus to this island.

Silver and lead mining here in the 18th- and 19th centuries has left adits in the cliffs, and shafts in the fields. This has destabilised the cliffs increasing the erosion. Illaunobrick is too dangerous to reach so UAV has been used to photograph and model the eroding cliff edges. The location of three rectangular features on the island has been identified from the UAV model. These are where the grass is higher and lower and could be the hut sites loosely marked on the early Ordnance Survey map. Magnetometry landward of the forts is revealing further possible ‘castle’ features, mines and smelting areas. CHERISH want to do further resistivity geophysics here to determine if there are any buried stone walls associated with these features.

Illaunobrick at Ballynarrid, Co. Waterford
 Illaunobrick or Danes Island with the Templeobrick stack to the left

Dunabrattin, Co. Waterford

One of the larger promontory forts along the Copper Coast is located at Dunabrattin Head. It is 7.5ha. This contains within it a smaller promontory fort at only 0.16ha. Dunabrattin means fort of the Britons. This suggests there were close links with Britain during the Iron Age and early medieval period.

It is an important fishing area with people fishing off the rocks today. Boatstrand fishing harbour is nearby. A World War concrete pillbox is on the southern tip of the promontory. This shows the headland was an important observation post and location to monitor any landings at the nearby beaches. Slumping of the cliff of the smaller promontory fort and narrow gullies between islets indicates continuing erosion. Hut sites and enclosures probably associated with the construction of the promontory forts were reported in the 20th century. CHERISH could not identify these features during ground survey. Therefore, geophysics and UAV was undertaken. An outer ditch to the smaller promontory fort is in the geophysical dataset and walk over survey. Circular features suggest further enclosures within the larger fort.

 

Map Lleoliad

Cynnwys Cysylltiedig

Read More →

Blogiau

Mwyngloddio ac Erydiad ar hyd yr Arfordir Copr

Cylchlythyr

Mae Arfordir Copr Waterford, gyda’i doreth o geyrydd pentir ac adroddiadau am erydu difrifol, yn ardal astudiaeth achos ar gyfer prosiect CHERISH. Gelwir yr ardal yn Arfordir Copr ar ôl y dyddodion mwynau sydd yno a fwyngloddiwyd yn helaeth rhwng 1824 a 1908.

Mae o leiaf 26 o geyrydd pentir wedi goroesi ar glogwyni hyd at 70m o uchder ac mae ymchwil mewn ceyrydd pentir Gwyddelig, gan gynnwys Drumanagh ac Ynys Dalkey yn Swydd Dulyn a Dunbeg yn Swydd Kerry, yn awgrymu bod defnydd ohonynt o'r Oes Haearn i gyfnodau canoloesol cynnar. Mae cerrig Ogham sydd wedi’u cofnodi ar hyd arfordir Swydd Waterford yn Knockmahon, Island a Kilgrovan yn awgrymu bod safleoedd eglwysig yn yr ardal gyfagos yn y 5ed i'r 7fed ganrif.

Mae ffeiliau topograffig Amgueddfa Genedlaethol Iwerddon (NMI) yn cofnodi darganfod nifer o wrthrychau yn yr ardal sy'n dynodi hanes hir o fwyngloddio. Disgrifiodd y Parchedig Patrick Power (1909) ingot copr crwn o fath Romano Prydeinig a ddarganfuwyd tua 6km i fyny'r afon o'r aber yn Bunmahon. Roedd grŵp o ddarganfyddiadau a roddwyd i'r NMI yn 1850 yn cynnwys dau offeryn derw siâp rhwyf a ddarganfuwyd ar ddyfnder o 20m. Roeddent ‘yn ôl pob golwg o oedran mawr’ yn y 19eg ganrif. Mae'r disgrifiad o'u handlenni cul hir a'u llafnau siâp llwy yn dynodi y gallent fod wedi cael eu defnyddio i gasglu darnau o graig wedi malu mewn tân, sy'n gynnyrch y broses fwyngloddio. Gallai masnachwr neu forwyr a oedd yn cludo'r adnoddau naturiol a gynhyrchwyd gan y mwyngloddio fod wedi colli’r tocyn masnach Gwyddelig o'r 17eg ganrif a ddarganfuwyd ger Castell Knockmahon.

Wrth gynnal arolygon o'r awyr ac arolygon geoffisegol ar y ceyrydd pentir ar yr Arfordir Copr, mae'n anochel bod tîm CHERISH wedi dod ar draws tystiolaeth o fwyngloddio: ceuffyrdd neu fynedfeydd i fwyngloddiau tanddaearol yn y clogwyni, siafftiau mwyngloddiau a thomenni gwastraff uwchben y clogwyni, ynghyd â iardiau mwyn a thai injan.

Efallai bod adnoddau mwynau’r Arfordir Copr wedi bod yn bwysig ers y cyfnod cynhanesyddol, ond mae'n debyg bod mwyngloddio ôl-ganoloesol ac erydiad wedi tarfu ar lawer o'r dystiolaeth honno. Mae ffynonellau hanesyddol yr unfed ganrif ar bymtheg yn cofnodi mwyngloddio ger caer bentir Knockmahon ac yng nghanol y 18fed ganrif, cymerodd Francis Wyse o Ddinas Waterford brydles ar gyfer yr hawliau mwynau i'r gorllewin o Bunmahon (Cowman, 1983). Uwchben y traeth i'r gorllewin o gaer bentir Trwyn Bunmahon, yn nhref Templeyvrick, gellir gweld y fynedfa i fwyngloddiau tanddaearol. Gweithiwyd llawer o fwyngloddiau ar hyd yr arfordir am hyd at 400m allan i'r môr.

 

Mwyngloddiau Templeyvrick ar Draethell Trawnamoe wrth ymyl Trwyn Bunmahon.
Mwyngloddiau Templeyvrick ar Draethell Trawnamoe wrth ymyl Trwyn Bunmahon.

Wrth ymyl caer bentir Knockmahon mae man glanio o'r enw Stage Cove. Mae ganddo lithrfa goncrid fodern heddiw ond ar lanw isel mae'n bosib gweld bod y mynediad drwy'r creigwely wedi'i glirio. Byddai hyn wedi caniatáu i longau mwy lanio a chael mynediad i'r iard fwynau. Yn 1863, roedd mwyn copr yn cael ei gludo oddi yma i’w farchnata yn Lerpwl ac Abertawe, pan oedd y tywydd yn caniatáu i longau ddod yn agos at y lan (Du Noyer, 1865). Mae siart UKHO sy'n dyddio o 1849 yn darlunio llongau wedi'u hangori oddi ar yr iard fwyn mewn golygfa hwylio.

 

Man glanio Stage Cove ar lanw isel, Knockmahon
Man glanio Stage Cove ar lanw isel, Knockmahon
Golygfa hwylio UKHO o 1849 yn dangos iard fwynau a thai injan o amgylch Knockmahon (L7194).
Golygfa hwylio UKHO o 1849 yn dangos iard fwynau a thai injan o amgylch Knockmahon (L7194).

Mae tair ar ddeg o geuffyrdd wedi’u cofnodi i'r clogwyn yng nghaer bentir Illaunobrick neu Ynys Danes yn nhref Ballynarrid. Awgrymwyd y gallai'r mwyngloddiau yn yr ardal fod wedi cael eu gweithio yn yr Oes Efydd. Gwrthbrofwyd hyn gan yr Hanesydd Des Cowman (1982) gan ddefnyddio cofnodion lleol a thrwy nodi twll drilio sy'n awgrymu bod y rhan fwyaf o'r dystiolaeth a welwn heddiw yn ganlyniad i fod yn fwyngloddiau yn y cyfnod Diwydiannol. Yn anhygyrch yn bennaf heddiw, mae’r mwyngloddiau hyn wedi cyfrannu at erydiad y clogwyni ac ychydig iawn o olion o amddiffynfeydd arglawdd y gaer bentir sydd yno, gyda dim ond ‘trac gafr’ amhosibl ei ddilyn ar y stac. Mae rhifyn 1840 o fap yr Arolwg Ordnans yn marcio 'safle ffos' ar yr ochr tua'r tir i Illaunobrick ac mae Thomas Westropp (1914-16) yn dweud ei fod wedi mynd bron erbyn 1841. Mae gwybodaeth leol yn cofnodi creigiau clogwyni’n cwympo o amgylch Ballynarrid a thref gyfagos Ballydowane yn y 1970au a'r 80au.

 

Illaunobrick gyda mwyngloddiau i mewn i'r clogwyn
Illaunobrick gyda mwyngloddiau i mewn i'r clogwyn

Mae'r dreftadaeth doreithiog yma o'r Arfordir Copr yn dangos bod hon yn ardal ag adnoddau mwynol, morol ac amaethyddol cyfoethog, gan ddenu anheddiad a oedd yn masnachu ar draws Môr Iwerddon a’r Môr Celtaidd efallai mor bell yn ôl â'r Oes Haearn. Mae'r arolygon sydd wedi’u cynnal hyd yma’n caniatáu i ni greu cofnod sylfaenol o'r safle i fesur erydiad yn ei erbyn yn y dyfodol. Mae hefyd yn caniatáu i ni daflu goleuni pellach ar hanes amrywiol y rhanbarth o'r cynhanes i'r gorffennol mwy diweddar.

Cyfeiriadau

  • Cowman, D. (1982) Bronze-Age Copper-Mines at Dane’s Island. Decies 20: 22-7.
    Cowman, D. (1983) Thomas (“Bullocks”) Wyse: A Catholic Industrialist during the Penal Laws, I. Decies 24: 8-13.
  • Du Noyer, G. (1865) Explanation to Accompany Sheets 167, 168, 178, and 179 of the Maps and Sheet 13 of the Longitundinal Sections of the Geological Survey of Ireland illustrating Parts of the Counties of Waterford, Wexford, Kilkenny and Tipperary. Hodges, Smoth and Co., Dublin.
  • Power, P. (1909) ‘On an ancient (prehistoric?) copper ingot from Bonmahon’, J Waterford SE Ir Archaeol Soc 12, 86-89.
  • Westropp, T 1906, ‘Notes on certain promontory forts in the counties of Waterford and Wexford’, J Roy Soc Antiq Ir 36, 239-58.
  • Westropp, T. 1914-16, ‘Fortified headlands and castles on the south coast of Munster: Part II, from Ardmore to Dunmore, Co. Waterford’, Proc Roy Ir Acad C 32, 188-227.
  • Westropp, T. (1920) The Promontory Forts and Traditions of the Beare and Bantry, Co. Cork Royal Society of Antiquaries of Ireland 10 (2): 140-159.

Map Lleoliad

Read More →
cyCY