Cylchlythyr

Asesiad Parth Arfordirol

Mae arfordiroedd Cymru ac Iwerddon yn ffurfio darn helaeth o dirwedd, ac mae asesiadau parthau arfordirol yn darparu dull cyflym, ond manwl, o gasglu gwybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol, am ddaeareg a geomorffoleg yr arfordir, ac am erydiad ar amser penodol.

Mae Asesiad Parth Arfordirol CHERISH o arfordir gogledd Dulyn yn dechrau i'r de o gaer bentir Drumanagh yn aber Rogerstown ac yn ymestyn i'r gogledd cyn belled â Loughshinny.
Mae Asesiad Parth Arfordirol CHERISH o arfordir gogledd Dulyn yn dechrau i'r de o gaer bentir Drumanagh yn aber Rogerstown ac yn ymestyn i'r gogledd cyn belled â Loughshinny.

Methodoleg

Ers y 1990au mae Asesiadau Parth Arfordirol wedi cael eu cynnal yng Nghymru, yr Alban a Lloegr sy'n dilyn methodoleg debyg yn fras sef:

  • Asesiad Seiliedig ar Ddesg -  Nodi'r adnodd archaeolegol, gan ddefnyddio cofnodion amgylcheddol hanesyddol, mapio, ffotograffiaeth o’r awyr a setiau data eraill fel LiDAR.
  • Arolwg Maes -  Lle mae tîm o archaeolegwyr, ac mewn rhai achosion daearegwyr, yn cerdded yr arfordir yn cofnodi ei ddaeareg a'i geomorffoleg ac yn asesu ei statws erydiad; a lleoli, gwirio, adnabod a chofnodi nodweddion archaeolegol a'u statws erydiad. Arolwg cyflym yw hwn sy'n defnyddio mapiau, ffurflen gofnodi a ffotograffiaeth i ddarparu cofnod gweledol a lefel sylfaenol o arolygu.
  • Adrodd - Cynhyrchu adroddiad yn amlinellu ardal yr arolwg, y fethodoleg, y canlyniadau a'r argymhellion gyda mapiau a mynegai cysylltiedig. Mae data sy'n ymwneud â safleoedd archaeolegol a henebion yn cael eu hymgorffori yn aml hefyd yn y Cofnodion Amgylcheddol Hanesyddol perthnasol.

Esiamplau o Asesiadau Parth Arfordirol

Mae gwybodaeth a gesglir drwy asesiadau parth arfordirol yn darparu set ddata sylfaen hynod werthfawr am sefydlogrwydd yr arfordir, natur a graddfa archaeoleg y parth arfordirol, y bygythiadau a chyfraddau’r erydiad i'r archaeoleg honno ynghyd ag argymhellion ar gyfer ei rheoli'n briodol. Un canlyniad i'r asesiadau hyn fu mentrau fel Arfordir yng Nghymru, SCHARP (Prosiect Treftadaeth Arfordirol mewn Perygl yr Alban) yn yr Alban a CITiZAN (Rhwydwaith Archaeolegol y Parth Arfordirol a Rhynglanwol) yn Lloegr sy'n gweithio gydag unigolion a chymunedau i ddarparu data ychwanegol a monitro tymor hwy ar yr archaeoleg yn y parth arfordirol. Mae SCHARP a CITiZAN yn defnyddio Ap sy'n caniatáu i wirfoddolwyr gasglu a chyflwyno gwybodaeth, ac mae Ap tebyg yn cael ei ddatblygu gan CHERISH ar gyfer Iwerddon a Chymru.

Mae CHERISH yn cynnal asesiadau parth arfordirol mewn llawer o'n hardaloedd astudio. Ar gyfer Iwerddon ac ynysoedd Cymru, bydd hyn yn darparu set ddata sylfaen, ond ar gyfer ardaloedd astudio ar dir mawr Cymru bydd yn darparu cyfnod newydd o ddata cymharol i'r hyn a gofnodwyd gan Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru yn yr asesiadau o’r parth arfordirol rhwng 1993 a 1998.

Gweithgareddau yn Iwerddon

Yn Iwerddon, rydym wedi bod yn cynnal Asesiad Parth Arfordirol drwy ddadansoddi data UAV y Prosiect ynghyd ag arolwg cerdded. Roedd y dull hwn wedi galluogi'r tîm i ymgyfarwyddo ag ardal yr arolwg, cael mynediad i ardaloedd na ellir eu cyrraedd ar droed a thynnu sylw at ardaloedd o ddiddordeb. Mae dwy ardal arfordirol ar hyd arfordir dwyreiniol Iwerddon a phedair Ynys wedi bod yn destun Asesiad Parth Arfordirol.
Archaeolegydd yn cofnodi haenau archaeolegol agored yn ystod Asesiad Parth Arfordirol ar Ynys Great Saltee, Wexford
Archaeolegydd yn cofnodi haenau archaeolegol agored yn ystod Asesiad Parth Arfordirol ar Ynys Great Saltee, Wexford

Gweithgareddau yng Nghymru

Yng Nghymru, rydym wedi defnyddio data Lidar CHERISH a gasglwyd ar 6 ynys – y Moelrhoniaid, Seiriol, Enlli, dwy ynys Tudwal a Gwales - fel ein prif set ddata sylfaen, gan greu mapiau archaeolegol newydd sydd wedyn yn cael eu gwirio ar y tir. Yn ystod ymweliadau â’r ynysoedd, rydym hefyd yn cerdded yr arfordir i gofnodi daeareg a geomorffoleg, ac asesu statws erydiad.

Gwirio data LiDAR ar y tir ar Ynys Dewi, Sir Benfro
Gwirio data LiDAR ar y tir ar Ynys Dewi, Sir Benfro
Asesu erydiad yn ystod Asesiad Parth Arfordirol o amgylch ymyl arfordir Ynys Enlli, Gwynedd
Asesu erydiad yn ystod Asesiad Parth Arfordirol o amgylch ymyl arfordir Ynys Enlli, Gwynedd

Cynnwys Cysylltiedig

Other Activities

cyCY